Statistika má svá pravidla

 

Pokud v budoucnu chceme seriózně a nestranně posoudit dopad experimentálního použití mRNA genové terapie na zdraví populace, budeme k tomu nutně potřebovat statisticky významné skupiny lidí, které žily ve stejných životních a sociálních podmínkách a lišily se pouze tím, zda přijaly vnucenou injekci, či nikoliv. Z odborného hlediska je tedy velmi žádoucí, aby k posouzení zdravotní situace u lidí s „vakcinací“ byla k dispozici data o zdravotním stavu lidí bez těchto dosud řádně nevyzkoušených látek v těle. To je však jádro problému, neboť se jedná o potenciálně nepříjemná fakta, která by mohla vést k velmi závažným závěrům. Nelze dnes přehlédnout jednoduché dělení lidí na „vakcinované a nevakcinované“. Statistika však pro své věrohodné závěry potřebuje obě tyto skupiny, neboť pouze tak je možné porovnávat vývoj schopnosti populace čelit infekcím touto „vakcinací“ (aplikace nevyzkoušené a tím pádem experimentální mRNA látky) či přirozenou imunitou, tedy promořením populace s následným získáním protilátek. Bohužel tento základní vědecký princip srovnání je zřejmě velmi nebezpečný pro všechny, kteří momentálně třímají ve svých rukou moc a prosazují existenci pouze jedné cesty, kterou nazývají očkováním, i když se v tomto případě z lékařského hlediska o očkování nejedná. Pokud se těmto lidem podaří plošnou aplikací injekcemi pokrýt celou populaci, nebude již nikdo schopen metodou srovnání předkládat důkazy o škodlivosti vlivu tohoto kolosálního světového experimentu. Bude velmi problematické vyvozovat a požadovat jakoukoliv zodpovědnost za způsobenou újmu na zdraví. Zdravotní problémy vyvolané přílišnou zátěží z aplikace nevyzkoušené látky by se mohly rovnou elegantně „hodit na krk“ Covidu a ostatním civilizačním chorobám. Velké tempo nárůstu chorob jako jsou rakovina, srdeční příhody, respirační potíže, nemoci oběhového systému, psychické problémy by se stalo všeobecně přijímanou skutečností bez možnosti srovnání se zdravotním stavem populace, která se vlivu experimentální terapie dokázala vyhnout. Celou záležitost by bez těch „neočkovaných kazisvětů“ bylo možno snadno uzavřít. Proto ten všudypřítomný útisk a manipulace.

Ing. Evžen Peleška