Návod k obsluze

Popis přístroje

Tlačítka

Každé ze dvou tlačítek má víc funkcí – podrobný popis najdete v odstavci Postup.

Levé tlačítko

 • ON – zapnutí (1 krátký stisk, ca. 1 sekunda)
 • LIGHT – podsvícení displeje (1 krátký stisk po zapnutí)
 • OFF – vypnutí (1 dlouhý stisk, ca. 3 sekundy)

Pravé tlačítko

 • START – spuštění programu (1 krátký stisk)
 • PAUSE – přerušení běžícího programu (1 krátký stisk), opětovné stuštění přerušeného programu (1 krátký stisk)
 • RESTART – přerušení programu a návrat na začátek (1 dlouhý stisk, ca. 3 sekundy)

Displej

 • Stavový řádek (grafické znázornění časového průběhu cyklu) a ukazatel nabití baterie – horní lišta
 • Čas – číslice uprostřed
 • Aktuální stav zařízení – dolní lišta

Součásti balení – zařízení Marion, pásek k upevnění na zápěstí, nabíječka, návod k obsluze.

 

Návod k obsluze a použití

Postup

 1. Pásek připněte na zápěstí tak, aby krabička dobře přiléhala na kůži.
 2. Jedním krátkým stiskem levého tlačítka (ON) zařízení zapněte. Na displeji se objeví čas, v pravém horním rohu stav baterie a na dolní liště nápis READY, tj. zařízení je připravené k použití. Jestliže chcete displej rozsvítit, stiskněte krátce levé tlačítko (LIGHT), jestliže chcete displej zhasnout, stisknětě opět krátce levé tlačítko (LIGHT).
 3. Program spustíte krátkým stiskem pravého tlačitka (START). Čas se rozběhne a na dolní liště se objeví nápis BUSY. To znamená, že program běží.
 4. Chcete-li probíhající program přerušit, stiskněte krátce pravé tlačítko (PAUSE). Čas se zastaví a na dolní liště se objeví nápis PAUSE. Chcete-li program znovu spustit, opět krátce stiskněte pravé tlačítko (PAUSE), čas na displeji se rozběhne a na dolní liště se objeví nápis BUSY. To znamená, že program znovu běží.
 5. Jakmile čas doběhne do konce a na displeji se objeví FINISH 00:00:00, zařízení vypněte dlouhým stiskem levého tlačítka (OFF). Chcete-li zařízení ihned znovu použít, zmáčkněte krátce pravé tlačítko (START) a na displeji naskočí opět plný čas a nápis READY. Zařízení je tak připraveno k opětovnému spuštění.

 

Poznámky k fungování a obsluze zařízení

Zařízení lze používat denně, případně i několikrát za den, lze s ním vykonávat běžné činnosti a není při tom třeba sedět nebo ležet v klidu. Nedoporučujeme ho používat při práci s vodou nebo při činnostech, během kterých by mohlo dojít k nárazu o tvrdé předměty a k jeho mechanickému poškození. Zvlášť opatrní buďte na displej. Mírné otřesy, např. při běhu, nevadí.

Čas na zařízení je automaticky nastavený na jeden kompletní cyklus. Počet cyklů potřebný k očistě je individuální a závisí na zdravotním stavu, věku aj. Jestliže používáte zařízení poprvé, doporučujeme aplikovat celý cyklus alespoň jednou denně po dobu tří měsíců.

Při použití a manipulaci se zařízením dbejte na všechna bezpečnostní upozornění uvedená v tomto návodu.

Ani při velmi častém použití zařízení Marion nemůže dojít k poškození organismu.

 

Nabíjení

Stav nabití baterie lze sledovat na ikoně baterie v pravém horním rohu displeje. Jestliže stav poklesne, dobijte baterii pomocí přiložené nabíječky, kterou propojíte pomocí mikro USB konektoru do zdířky na boku zařízení, a pak zpojíte do sítě. Na displeji se objeví nápis BATTERY CHARGING. Po plném dobití baterie nápis zhasne. Pozn. V případě, že dojde k úplnému vybití baterie, se po připojení nabíječky objeví blikající nápis BATTERY INSERTED. V tomto případě stačí nabíječku odpojit a znovu zapojit, a tím se zahájí nabíjecí cyklus s nápisem BATTERY CHARGING.

Při nabíjení dodržujte tyto zásady:

 • Zařízení dobíjejte pouze v době, kdy není v kontaktu s člověkem. Je naprosto nepřípustné, aby bylo zařízení používáno v době, kdy je připojeno nabíječkou do elektrické sítě.
 • K nabíjení používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození zařízení Marion.
 • Zařízení nevystavujte působení vody, jinak dojde k nevratnému poškození zařízení, které nelze napravit ani následným vysušením.
 • Síťová zásuvka musí být snadno dostupná a musí se nacházet poblíž nabíjeného zařízení.
 • Jestliže nabíječku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické zásuvky i ze zařízení.
 • Je-li kabel nabíječky poškozen nebo je-li její konektor uvolněný, přestaňte nabíječku používat, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma nebo vlhkýma rukama.
 • Jestliže byla nabíječka vystavena nadměrné vlhkosti nebo působení vody a jiných kapalin, nechte ji zkontrolovat odborným servisem.

Výrobce doporučuje pravidelnou kontrolu stavu nabití baterie i v případě, že se zařízení nepoužívá. V takovém případě je vhodné jednou za čas zařízení kompletně vybít a opět naplno nabít.

 

Provozní prostředí

Doporučená provozní teplota je 10 °C až 35 °C. Zařízení nevystavujte dlouhodobě slunečnímu svitu. Jedná se o elektronický přístroj - chraňte jej před deštěm a zatečením vody.

Marion není nijak zvlášť citlivý na otřesy způsobené chůzí a běžným pohybem a jeho program není rušen jinými elektromagnetickými poli v okolí (např. televizí, ledničkou, mobilním telefonem atd.).

Zařízení Marion neruší lékařské přístroje ani žádná jiná elektrická zařízení.

 

Údržba zařízení a pásku

Zařízení nevystavujte extrémnímu teplu nebo chladu – to by mohlo negativně ovlivnit jeho funkci. Uchovávejte ho v suchu, nevysoušejte v mikrovlnné troubě.

Vypnuté zařízení otírejte v případě potřeby suchým měkkým hadříkem. Zařízení nemáčejte ve vodě a nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.

Pásek lze čistit pouze prostředky určenými k ošetření kůže.

 

Bezpečnostní upozornění

Dodržujte všechna doporučení uvedená v tomto návodu.
Nepoužívejte zařízení v případě, kdy je jeho použití zakázáno.

Bezpečnost dětí

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky, nedovolte, aby si s nimi děti hrály. Zařízení i nabíječku ukládejte mimo dosah dětí.

 

Informace o likvidaci a recyklaci

Na konci životnosti zařízení nebo nabíječky je třeba příslušné kusy odevzdat do odděleného elektrického odpadu. Nevhazujte do běžného odpadu z domácnosti!

Toto zařízení i nabíječka jsou v souladu s předpisy o použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a bateriích (REACH, RoHS).

 

Technické údaje

 • Označení: MJ45/01
 • Verze firmware: v 1.3
 • Rozměry (bez pásku): 37 mm (v) × 48 mm (š) × 46 mm (h)
 • Hmotnost (včetně pásku): 94 g
 • Připojení k nabíječce: MicroUSB, 5V 0,7A
 • Akumulátor: integrovaný LiPo akumulátor (3,7 V, 250 mA)
 • Doba nabíjení LiPo akumulátoru: cca 3 hodiny
 • Doba provozu na jedno nabití: cca 30-40 hodin (v závislosti na používání podsvětlení)
 • Provozní teplota: 10 °C až 35 °C

 

Servis a záruční podmínky

Zařízení ani nabíječku nerozebírejte a nesnažte se je předělávat, jinak zaniká nárok na záruku a výrobce se zbavuje odpovědnosti za škodu.

Záruční lhůta na výrobek činí 24 měsíců od data nákupu. Pokud se na něm v této době objeví závady, můžete uplatnit právo na reklamaci.

 • Reklamaci uplatňujte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.
 • Pro snadnější vyřízení doporučujeme přiložit k reklamaci záruční list, pokud je součástí balení, nebo účtenku či fakturu. Při opakované reklamaci může být požadován i protokol z předchozí reklamace. V reklamaci přesně popište, jakou vadou výrobek trpí, nebo jak se vada projevuje.
 • Oprávněnou reklamaci v záruční době vyřídíme bezplatnou opravou, případně výměnou reklamovaného výrobku za nový.
 • Je-li reklamace oprávněná, pak v okamžiku, kdy od vás výrobek přijmeme k opravě, bude jeho záruční lhůta přerušena až do okamžiku předání opraveného výrobku zpět, nejdéle však na 30 dnů (pokud si strany nedohodly jinou lhůtu na vyřízení reklamace). Pokud bude reklamace vyřízena výměnou vadného výrobku za nový, původní záruční lhůta běží dál bez přerušení.

Případy neoprávněné reklamace:

 • mechanické poškození (např. pádem, ostrým předmětem atd.), které souvisí s vadou,
 • poškození vodou,
 •  
  poškození neodbornou manipulací nebo neodborným zásahem do výrobku,
 •  
  použití nestandardní nabíječky,
 •  
  použití výrobku v rozporu s návodem k obsluze nebo pro jiné účely, než k jakým je výrobek určen.